Veikla

Mokyklos veiklos dokumentai

• Viešosios įstaigos Raseinių technologijos ir verslo mokyklos veiklos ataskaita už 2018 m

Audituotos ataskaitos už 2018 m. I dalis

• Audituotos ataskaitos už 2018 m. II dalis

• Audituotos ataskaitos už 2017 m.

• Viešosios įstaigos Raseinių technologijos ir verslo mokyklos veiklos ataskaita už 2017 m.

• Viešosios įstaigos Raseinių technologijos ir verslo mokyklos veiklos ataskaita už 2016 m.

• Viešosios įstaigos Raseinių technologijos ir verslo mokyklos veiklos planas 2017 m.

• Viešosios įstaigos Raseinių technologijos ir verslo mokyklos 2016-2020 strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2018 metų veiklos planas

• Viešosios įstaigos Raseinių technologijos ir verslo mokyklos 2016-2020 strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2018 metų veiklos ataskaita

• Viešosios įstaigos Raseinių technologijos ir verslo mokyklos 2016-2020 strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2019 metų veiklos planas

• Viešosios įstaigos Raseinių technologijos ir verslo mokyklos 2016-2020 strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2017 metų veiklos plano ataskaita

• Viešosios įstaigos Raseinių technologijos ir verslo mokyklos strateginis planas 2016 – 2020 m.

• VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklos 2014 – 2016 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2016 m. veiklos planas

Mokyklos finansinės ataskaitos

2019 metai

• Aiškinamasis raštas prie 2019 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų

• 2019 metų II ketvirčio finansinės ataskaitos

• 2019 metų I ketvirčio finansinės ataskaitos

• 2019 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

• 2019 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

2018 metai

• Finansinės būklės ataskaita už 2018 metus

• Metų biudžeto vykdymo ataskaitos

• III ketvirčio finansinės ataskaitos

• III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

• II ketvirčio finansinės ataskaitos

• II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

2018 metų I ketvirčio finansinės ataskaitos

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

       • Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

2018 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

Aiškinamasis raštas prie biudžeto vykdymo ataskaitų

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita1

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita2

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2017 metai

2017 metų finansinių ataskaitų rinkiniai 2017-12-31

       • Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

       • Finansinės būklės ataskaita

       • Finansinių sumų likučiai

       • Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

       • Grynojo turto pokyčių ataskaita

       • Informacija apie išankstinius apmokėjimus

       • Informacija apie įsipareigojimų dalį

       • Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas

       • Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

       • Informacija apie per vienus metus gautinas sumas

       • Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

       • Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

       • Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus

       • Pinigų srautų ataskaita

       • Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų   aiškinamajame rašte

       • Veiklos rezultatų ataskaita

       • Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2017 metų biudžeto vykdymo metinės ataskaitos

Informacija apie profesinių, aukštųjų mokyklų rodiklių vykdymą

Aiškinamasis raštas prie biudžeto vykdymo ataskaitų

Informacija apie išlaidų kitų subjektų, vykdančių atitinkamas asignavimų valdytojų programas ir kurių darbo užmokestis yra įskaičiuotas į asignavimų valdytojų darbo užmokesčio fondą, darbo užmokesčiui vykdymą

Informacija apie išlaidų stipendijoms ir išmokoms vykdymą

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

Pažyma apie asignavimų valdytojo valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą pagal patvirtintas programas ir jų finansavimo šaltinius ir asignavimų nepanaudojimo priežastis

Pažyma apie valstybės biudžeto. bendrojo finansavimo ir Europos sąjungos ir kitos tarptautinės paramos lėšų likučius asignavimų valdytojų biudžetinėse sąskaitose

2017 metų III ketvirčio

Aiškinamasis raštas prie biudžeto vykdymo ataskaitų

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

Informacija apie profesinių, aukštųjų mokyklų rodiklių vykdymą

Finansinės būklės ataskaita

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinio rinkinio aiškinamasis raštas

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Veiklos rezultatų ataskaita

2017 metų II ketvirčio

Aiškinamasis raštas prie biudžeto vykdymo ataskaitų

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

Informacija apie išlaidų stipendijoms ir išmokoms vykdymą

Informacija apie išlaidų kitų subjektų, vykdančių atitinkamas asignavimų valdytojų programas ir kurių darbo užmokestis yra įskaičiuotas į asignavimų valdytojų darbo užmokesčio fondą, darbo užmokesčiui vykdymą

Finansinio rinkinio aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

2017 metų I ketvirčio

• 2017 metų I ketvirčio finansinio rinkinio aiškinamasis raštas

• Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis

• Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis

• Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2017 m. kovo 31 d.

• Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pagal 2017 m. kovo 31 d.

• Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pagal 2017 m. kovo 31 d.

• Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pagal 2017 m. kovo 31 d.

2017 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

» Aiškinamasis raštas prie 2017 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų

» Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. kovo 31 d. ataskaita

» Mokėtinų ir gautinų suamų 2017 m. kovo 31 d. ataskaita

» Pažyma dėl finansavimo sumų 2017 m. kovo 31 d.

2016 metai

Mokyklos tvarkos

VŠĮ RASEINIŲ TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS MOKINIŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS, PEDIKULIOZĖS IR NIEŽŲ TVARKOS APRAŠAS

MOKYKLOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ MOKINIUI PATYRUS TRAUMĄ MOKYKLOJE IR TEISĖTŲ MOKINIO ATSTOVŲ INFORMAVIMO APIE MOKYKLOJE PATIRTĄ TRAUMĄ TVARKA

MOKYKLOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ MOKINIUI SUSIRGUS MOKYKLOJE IR TEISĖTŲ MOKINIO ATSTOVŲ INFORMAVIMO APIE MOKYKLOJE PATIRTĄ ŪMŲ SVEIKATOS SUTRIKIMĄ TVARKA

MOKYKLOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ ĮTARUS MOKINĮ VARTOJUS ALKOHOLĮ, TABAKĄ IR (AR) KITAS PSICHIKĄ VEIKIANČIAS MEDŽIAGAS TVARKOS APRAŠAS

Mūsų facebook puslapis

FB pageplugin test

Pamokų laikas

 • Pirmadienis - penktadienis
 • 1. 8:00 - 8:45
  2. 8:55 - 9:40
  3. 9:50 - 10:35
  4. 10:45 - 11:30
 • Pietų pertrauka
 • 5. 12:00 - 12:45
  6. 12:55 - 13:40
  7. 13:50 - 14:35
  8. 14:45 - 15:30
  9. 15:35 - 16:20

Mūsų draugai

 • cvkaunas
 • http://www.egzaminai.lt/naujienos/
 • http://www.smpf.lt/europass/epp
 • Švietimo informacinių technologijų centras
 • Švietimo ir mokslo ministerija
 • Ugdymo plėtotės centras
 • Vivateco
 • VšĮ Švietimo tinklas
 • webtau

Archyvas